Tobar an Dualchais Transcriptions

Air an làraich seo, gheibhear tar-sgrìobhaidhean air taghadh de chlàran a tha a’ nochdadh air Tobar an Dualchais (www.tobarandualchais.co.uk), stòras luachmhor a tha a’ gabhail a-steach chlàran bho Sgoil Eòlais na h-Alba (Oilthigh Dhùn Èideann), BBC Alba agus Urras Nàiseanta na h-Alba. Cluinnear Gàidhlig bho gach ceàrn den Ghàidhealtachd, le daoine a’ bruidhinn gu fileanta ann an cànan a tha air leth beairteach air caochladh chuspairean co-cheangailte ri dualchas nan Gàidheal.

Chaidh na tar-sgrìobhaidhean seo a dheasachadh anns a’ chiad àite airson taic a chur ri oileanaich ann a bhith a’ cleachdadh Tobar an Dualchais. Tha sinn an dòchas gum bi iad cuideachd feumail do dhaoine eile a tha airson an eòlas air dualchas agus cànan nan Gàidheal a leudachadh.

Tha sinn fada an comain Bòrd na Gàidhlig airson am pròiseact seo a mhaoineachadh.

This site has been set up to provide transcripts of a selection of recordings held on Tobar an Dualchais (www.tobarandualchais.co.uk), an extremely valuable resource which comprises recordings from the School of Scottish Studies (University of Edinburgh), BBC Scotland and the National Trust for Scotland. Contributors from every part of the Gàidhealtachd can be heard, speaking fluently in rich and expressive Gaelic on a wide range of subjects.

The transcripts included here were prepared in the first instance to support students in their use of Tobar an Dualchais. We also hope they will be useful to others who wish to extend their knowledge of Gaelic language and heritage.

We are very grateful to Bòrd na Gàidhlig for funding this project.